Antoni Przechrzta
  uzdrowiciel, nauczyciel duchowego uzdrawiania i postrzegania pozazmysłowego, psychoterapeuta i artysta

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;  tel.: PL +48 607 387 737 ;   UK +44 797 144 7342 ;  USA 1 646 714 9260

fb: Antoni Przechrzta
 

Kształciłem się jako artysta w Krakowskiej i Wiedeńskiej  Akademii Sztuk Pięknych (Akademie der Bildende Kunste, Wiedeń). Ukończyłem także studia podyplomowe w Akademii Królewskiej w Londynie (Royal Academy of Arts - byłem jako pierwszy Polak Stypendystą Fundacji Henry Moore'a).
 
Jednocześnie rozwijałem swoje umiejętności związane z  uzdrawianiem i wykorzystaniem intuicji. W SAGB Wielkiej Brytanii rozwijałem postrzeganie pozazmysłowe. Uprawnienia terapeutyczne uzyskałem w Polskim Stowarzyszeniu Psychologów Interakcji w Lublinie  (Psychoterapia).
 
Obecnie jestem członkiem i licencjonowanym nauczycielem NFSH The Healing Trust - największej federacji duchowych uzdrowicieli w Wielkiej Brytanii i na świecie. Prowadzę Instytut Realizacji Siebie i jestem prezesem Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Uzdrowicieli PSDU.
 
Brałem udział w najważniejszych festiwalach medycyny komplementarnej między innymi: Mind Body Spirit. Aktywnie uczestniczę w sympozjach naukowych oraz konferencjach z zakresu medycyny integralnej.
 
Prowadzę praktykę terapeutyczną indywidualną i zbiorową w języku polskim i angielskim. Przyjmuję m. innymi w Polsce, Londynie a także w USA. Współpracuję z lekarzami, prowadziłem przez wiele lat zajęcia z medycyny niekonwencjonalnej i komplementarnej ze studentami uczelni medycznych w Londynie: Bart's Hospital i Royal London Hospital.

Wywiad o niezwykłej metodzie terapeutycznej  Antoni Przechrzta "Uzdrawiam Duszę" Gazeta Współczesna
 
Wizyta indywidualna to z rozmowa o zagadnieniach życiowych pacjenta oraz sesja duchowego uzdrawiania. W rozmowie terapeutycznej korzystam z intuicji. W mojej praktyce dużą wagę przywiązuję do rozwoju potencjału twórczego, oraz uruchamiania obszarów intuicji i duchowości a także odnajdywania swojego ja w pacjencie jako ważnych czynników wpływających na zdrowie i jakość życia.
 
Poprzez indywidualne konsultacje (również sesje uzdrawiania) pomagam w rozwiązywaniu problemów natury emocjonalnej i psychicznej, duchowej a także fizycznej. Udzielam porad dotyczących problemów życiowych, kariery zawodowej a także zagadnień biznesowych. Inspiruję i wspieram w rozwoju osobowości i budowaniu korzystnego światopoglądu.
 
Uważam, że najskuteczniej każdy  sam może  sobie pomóc - podejmując pracę nad własnym rozwojem osobowym i duchowym. Przyjmując odpowiedzialność za swoje życie,   możemy realizować własny potencjał twórczy, odzyskać radość życia i utrzymać dobrą kondycję psychiczną i fizyczną. W tym celu jednak niezbędna jest określona wiedza i umiejętności, a te trzeba rozwijać we właściwy, bezpieczny i zorganizowany sposób. Oprócz udzielania pomocy indywidualnej, prowadzę warsztaty, na których uczę metod samouzdrawiania, uzdrawiania oraz wykorzystywania intuicji w codziennym życiu i biznesie, rozwiązywania problemów dotyczących związków i relacji partnerskich, pracy nad sobą i rozwojem własnego potencjału duchowego.
 
Prowadzę warsztaty dla kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla przedsiębiorstw (Nowy York, Chicago, Toronto, Londyn, Berlin, Polska). Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu psychoterapii interakcji, relacji interpersonalnych, sposobów realizacji celów, zarządzania czasem i potencjałem twórczym, wykorzystania intuicji w biznesie, radzenia sobie ze stresem, chronicznym zmęczeniem oraz problemami emocjonalnymi.

 
Działalność szkoleniową prowadzę w ramach Instytutu Realizacji Siebie, oraz we współpracy z NFSH The Healing Trust oraz Polskim Stowarzyszeniem Duchowych Uzdrowicieli. Współpracuję z wieloma renomowanymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce i na świecie.
 
Jeżeli chcesz umówić się na konsultację indywidualną bądż sesję terapeutyczną ze mną to zadzwoń: 600 587 848 albo napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Chcesz śledzić moje najnowsze komentarze związane z rozwojem osobistym, sytuacją społeczną i zdrowotną w Polsce i na świecie to zajrzyj na Twittera przez odnośnik  Antoni Przechrzta
 
Referencje:
Akademia Medyczna, Londyn;
Courtauld Institute, Londyn;
Life Center, Londyn
IWW, Poznań

Płyty z medytacjami uzdrawiania Antoniego Przechrzty

Antoni Przechrzta
 Healer, teacher of spiritual healing and the development of intuition, psychotherapist and artist

An individual visit consists of a conversation about the issues of life of the patient and a spiritual healing session. During a therapy interview I use an intuition. In my practice, I stress great importance to the development of creative potential, and to run the areas of intuition and spirituality and finding yourself in the patient as important determinants of health and quality of life.
 
Through individual consultations (including healing sessions), I help to solve problems of emotional and mental, spiritual and physical sphere. I give advice on life, career and business issues. I inspire and support the development of personality and building a positive view of the world.
 
I think that most effectively everyone he can help himself - taking up the work on his own personal and spiritual development. Taking responsibility for your life, we can realize our own creative potential, recover the joy of life and maintain good mental and physical condition. For this purpose, however, it requires certain knowledge and skills, and they need to be developed in a proper, safe and organized manner. In addition to providing personal assistance, I lead workshops, which teach methods of self-healing, healing and the use of intuition in everyday life and business, solving problems relating to relationships and partnerships, working on self and development of own spiritual potential.

I run workshops for managers of higher and middle level enterprises (New York, Chicago, Toronto, London, Berlin, Poland). Classes cover the fields of psychotherapy interaction, interpersonal relationships, ways of achieving the objectives, time management and creative potential, the use of intuition in business, coping with stress, chronic fatigue and emotional problems.
 
I run training activities at the Institute of Self-Realization, and in cooperation with NFSH The Healing Trust and the Polish Association of Spiritual Healers. I work with many renowned training centers in Poland and abroad.
 
If you want to follow my most recent comments related to personal development, social and health situation in Poland and in the world have a look at the twitter link Antoni Przechrzta

To book an individual consultation or healing therapy session or for a personal or group workshops with me please call: +48 600 587 848 or write: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Reference:
Medical Academy, London;
Courtauld Institute, London;
Life Center, London
IWW, Poznan

 

DEUTSCH

ANTONI PRZECHRZTA (M.A. R.A. mNFSH, akkreditierter Lehrer The Healing Trust UK). Geistheiler und spiritueller Lehrer, zugelassener Lehrer von NFSH The Healing Trust, Leiter von Instytut Realizacji Siebie (Institut der Selbstverwirklichung) und Vorsitzender von Polskie Stowarzyszenie Duchowych Uzdrowicieli PSDU (Polnischer Verein der Geistheiler). Er besitzt auch den Master-Abschluss in Familienaufstellungen von Bert Hellinger. Antoni Przechrzta studierte Kunst in Royal Academy of Arts in London. Er nimmt an wissenschaftlichen Symposien im Bereich Integrale Medizin teil, arbeitet mit Ärzten und Heilpraktikern zusammen, leitete Seminare im Bereich Alternativ- und Komplementärmedizin in London, u.a. im Royal London Hospital und bietet Workshops zur Selbstverwirklichung nach eigener Methode: Entwicklung der Intuition, außersinnliche Wahrnehmung und Geistheilen. In seiner Arbeit greift er nach Elementen der Intuition, außersinnlicher Wahrnehmung und spiritueller Bereiche des Menschen. Als Geistheiler und spiritueller Lehrer verfügt er bereits über jahrelange Erfahrung und gibt seinen Studenten eine wunderbare Möglichkeit, nicht nur neues Wissen und neue Fähigkeiten zu erwerben sondern auch Lösungen von Problemen bereits im Unterricht zu finden.