Kiedy inne kraje zgodnie z rezolucją WHO wprowadzają medycyne komplementarną, naturalną i tradycyjna do publicznej służby zdrowia polski parlament, komisja zdrowia i Ministerstwo Zdrowia zamykają ordynarnie wszystkim mordy, tym, którzy biją na alarm. Nie liczą się fakty, badania naukowe, życie ludzkie tylko dogmatyka i kasa.

Posłowie Izby Gmin Wielkiej Brytanii rekomendują komplementarną, tradycyjną i naturalną medycynę, aby pomóc przeciążonej NHS (National Health Service).

 

Włączające przedstawicieli wszystkich partii spotkanie parlamentarne grupy ds. Zintegrowanego systemu opieki zdrowotnej (PGIH) miało miejsce 13 grudnia 2018 r.

Nowy raport, opracowany przez Parlamentarną Grupę ds. Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej (PGIH) w skład której wchodzą członkowie wszystkich partii w Brytyjskim Parlamencie, wzywa NHS do włączenia komplementarnej, tradycyjnej i naturalnej medycyny, aby zmniejszyć rosnące obciążenie usług.

W raporcie zatytułowanym "Zintegrowana opieka zdrowotna: łączenie elementów" zalecono holistyczne podejście do opieki zdrowotnej (na poziomie całej osoby), koncentrując się na zapobieganiu i zwalczaniu pierwotnej przyczyny choroby. Podkreśla się fakt, że 70% łącznych wydatków na opiekę zdrowotną w Anglii wiąże się z leczeniem 30% populacji cierpiącej na jedną lub więcej chorób przewlekłych. Rezultatem tych złożonych problemów zdrowotnych jest rosnący problem polipragmacji (jednoczesnego stosowania kilku leków) w połączeniu z w dużej mierze nieznanymi efektami łączenia leków w dłuższym okresie czasu.

Pierwszy dokument tego rodzaju został opracowany w porozumieniu z 113 komplementarnymi i alternatywnymi organizacjami medycznymi - w tym z Brytyjskim Stowarzyszeniem Homeopatycznym. Dokument argumentuje, że rząd musi opracować strategię, aby w pełni ocenić stopień interakcji leków, określić długoterminowe skutki zdrowotne dla pacjentów i powstrzymać tendencję do nadmiernego leczenia populacji (overmedication – nadmierne i niepotrzebne stosowanie leków).

Istotną częścią tej strategii byłoby traktowanie pacjentów jako całych osób (holistycznie), z indywidualnymi potrzebami, a nie z różnymi chorobami traktowanymi osobno.

Strategia ta powinna w większym stopniu wykorzystywać naturalne, tradycyjne i komplementarne terapie, które są szeroko stosowane w różnych schorzeniach i stanowią niewykorzystane zasoby, które mogą działać w połączeniu z medycyną konwencjonalną, aby poprawić wyniki pacjentów.

David Tredinnick MP, przewodniczący All-Party Parliamentary Group, powiedział:

    Pomimo pozytywnych oznak, że ministrowie okazują otwartość na zmiany, słowa muszą przełożyć się na rzeczywistość. Od pewnego czasu nasza cenna NHS stoi w obliczu zagrożeń dla jej finansowej stabilności i powszechnego zaufania do systemu. Inne rządy europejskie stojące przed podobnymi wyzwaniami wzięły pod uwagę korzyści płynące z badania komplementarnej, tradycyjnej i naturalnej medycyny. Jeśli mamy przekazać naszą najbardziej nieocenioną instytucję przyszłym pokoleniom, tak powinniśmy też uczynić.

Przetłumaczone na podstawie informacji ze strony  British Homeopaty Association  https://www.britishhomeopathic.org/media-centre/news-press-release/mps-recommend-complementary-traditional-and-natural-medicine-to-help-overstretched-nhs/ 

MPs recommend complementary, traditional and natural medicine to help overstretched NHS

 

14/12/2018

All-party Parliamentary Group for Integrated Healthcare (PGIH) meeting 13th December 2018

 

A new report, by the All-Party Parliamentary Group for Integrated Healthcare (PGIH), urges the NHS to embrace complementary, traditional and natural medicine to ease the mounting burden on service provision. 

 

The report, “Integrated Healthcare: Putting the Pieces Together”, recommends a whole person approach to health delivery focusing on prevention and tackling the root cause of illness. It highlights the fact that 70% of total health expenditure in England is associated with treating the 30% of the population with one long-term condition or more. The result of these complex health conditions being the growing problem of polypharmacy (the use of several drugs at the same time) coupled with largely unknown effects of combining drugs over a sustained period of time.

 

 The PGIH paper, the first of its kind, was produced in consultation with 113 complementary and alternative medicine organisations – including the British Homeopathic Association. It goes on to argue that Government needs to devise a strategy to fully assess the degree of drug interactions, determine the long-term health effects on patients, and arrest the trend of over medicating the population.

 

A significant part of this strategy would be to treat patients as whole persons, with individual needs, rather than with a variety of illnesses that are treated separately.

 

This strategy should make greater use of natural, traditional and complementary therapies, which are widely used for a variety of conditions and represent an under-utilised resource which could work in tandem with conventional medicine to improve patient outcomes.

 

 

David Tredinnick MP, Chair of the All-Party Parliamentary Group said:

 

    "Despite positive signs that ministers are proving open to change, words must translate into reality. For some time our treasured NHS has faced threats to its financial sustainability and to common trust in the system. Other European governments facing similar challenges have considered the benefits of exploring complementary, traditional and natural medicines. If we are to hand on our most invaluable institution to future generations, so should we".

Information from British Homeopaty Association.

Background & work

The Parliamentary Group for Integrated Healthcare (PGIH) is an All-Party Group based at Westminster which provides a focus for all activities relating to integrated healthcare in Parliament, stimulates well-informed debate and contributes to the development of knowledge and policies on the subject.

The PGIH has evolved since its formation in 1986 and is a well-established Parliamentary Group which looks at patient choice and provision of treatments within the NHS. It holds meetings on a wide variety of subjects and has been one of the best supported Groups in past Parliaments, with some open meetings attracting over 100 people.

Its aim is to work towards an integrated health service, which takes the best from the orthodox and the complementary, to ensure best quality care for patients. In doing this, it believes that cost savings and improved patient outcomes could bring about a more efficient and responsive NHS. In recent years it has also campaigned against restrictive EU legislation such as the EU Food Supplements Directive and for better regulation of practitioners to maintain public safety.

The open meetings it holds in Parliament discuss a wide variety of subjects. These allow individuals and organisations from outside of Parliament to meet in an open forum and exchange views. In recent years it has held many very successful meetings, with a variety of speakers. These meetings often act as a starting point for further action on a particular subject.

As the Group is an independent All-Party Group it does not have any vested interests. It has a strong latent support from MPs and Peers which it mobilises when and where appropriate, and has managed to attract a considerable number of signatures to its EDMs. The Group is in a unique position of being able to raise issues in Parliament and help to take issues forward and facilitate progress on all issues relating to integrated healthcare. It is also able to provide independent information to MPs and Peers on current issues.

Contact the group

Parliamentary Group for Integrated Healthcare, c/o David Tredinnick MP.

Room 519 Norman Shaw North, Victoria Embankment, London SW1A 2HZ